فروش آپارتمان در آجودانیه

تعداد 87 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در آجودانیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در آجودانیه
قیمت کل: 750,000,000 تومان
قیمت متری: 12,500,000 تومان
2 خوابه
4 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 140 متری در آجودانیه

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 140 متری در آجودانیه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
قیمت متری: 100,000,000 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 115 متری در آجودانیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 115 متری در آجودانیه
قیمت کل: 12,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
25 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 143 متری در آجودانیه

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 143 متری در آجودانیه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
9 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 131 متری در آجودانیه

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 131 متری در آجودانیه
قیمت کل: 11,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
12 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در آجودانیه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در آجودانیه
قیمت کل: 10,500,000,000 تومان
قیمت متری: 105,000,000 تومان
2 خوابه
2 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 148 متری در آجودانیه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 148 متری در آجودانیه
قیمت کل: 13,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
10 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 165 متری در آجودانیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 165 متری در آجودانیه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 145,000,000 تومان
3 خوابه
1 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در آجودانیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در آجودانیه
قیمت کل: 8,000,000,000 تومان
قیمت متری: 80,000,000 تومان
2 خوابه
10 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 115 متری در آجودانیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 115 متری در آجودانیه
قیمت کل: 7,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
19 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 138 متری در آجودانیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 138 متری در آجودانیه
قیمت کل: 13,800,000,000 تومان
قیمت متری: 100,000,000 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در آجودانیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در آجودانیه
قیمت کل: 6,426,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
13 ساله
طبقه 0

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 165 متری در آجودانیه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 165 متری در آجودانیه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 145,000,000 تومان
3 خوابه
1 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 160 متری در آجودانیه

آگهی

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 160 متری در آجودانیه
قیمت کل: 13,500,000,000 تومان
قیمت متری: 843,750,000 تومان
3 خوابه
7 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 115 متری در آجودانیه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 115 متری در آجودانیه
قیمت کل: 8,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
19 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد