فروش آپارتمان در ازگل

تعداد 279 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 107 متری در ازگل

فایلینگ

3 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 107 متری در ازگل
قیمت کل: 5,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
20 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 75 متری در ازگل

فایلینگ

7 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 75 متری در ازگل
قیمت کل: 4,900,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
14 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 104 متری در ازگل

فایلینگ

11 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 104 متری در ازگل
قیمت کل: 5,512,000,000 تومان
قیمت متری: 53,000,000 تومان
2 خوابه
17 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 140 متری در ازگل

فایلینگ

14 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 140 متری در ازگل
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در ازگل

فایلینگ

15 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در ازگل
قیمت کل: 4,200,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در ازگل

فایلینگ

18 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در ازگل
قیمت کل: 4,950,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
3 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 158 متری در ازگل

فایلینگ

18 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 158 متری در ازگل
قیمت کل: 9,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
8 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 77 متری در ازگل

فایلینگ

18 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 77 متری در ازگل
قیمت کل: 4,650,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
7 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در ازگل

فایلینگ

21 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در ازگل
قیمت کل: 7,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
20 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 130 متری در ازگل

فایلینگ

27 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 130 متری در ازگل
قیمت کل: 7,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
14 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 112 متری در ازگل

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 112 متری در ازگل
قیمت کل: 5,400,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
15 ساله
طبقه 12

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در ازگل

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در ازگل
قیمت کل: 9,000,000,000 تومان
قیمت متری: 90,000,000 تومان
2 خوابه
2 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در ازگل

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در ازگل
قیمت کل: 4,675,000,000 تومان
قیمت متری: 55,000,000 تومان
2 خوابه
12 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در ازگل

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در ازگل
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
5 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 130 متری در ازگل

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 130 متری در ازگل
قیمت کل: 10,920,000,000 تومان
قیمت متری: 84,000,000 تومان
3 خوابه
3 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد