فروش آپارتمان در استاد معین

تعداد 404 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 58 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 58 متری در استاد معین
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
0 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در استاد معین
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
13 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 108 متری در استاد معین
قیمت کل: 3,024,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در استاد معین
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 91 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 91 متری در استاد معین
قیمت کل: 2,150,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در استاد معین
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
22 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 104 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 104 متری در استاد معین
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 36,000,000 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 63 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 63 متری در استاد معین
قیمت کل: 1,680,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
14 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 93 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 93 متری در استاد معین
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
17 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 120 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 120 متری در استاد معین
قیمت کل: 4,400,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 63 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 63 متری در استاد معین
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 48 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 48 متری در استاد معین
قیمت کل: 720,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
21 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در استاد معین
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
12 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در استاد معین
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
28 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در استاد معین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در استاد معین
قیمت کل: 600,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد