فروش آپارتمان در استخر

تعداد 411 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در استخر
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 0

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در استخر

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در استخر
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
قیمت متری: 28,125,000 تومان
2 خوابه
14 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در استخر

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در استخر
قیمت کل: 1,850,000,000 تومان
قیمت متری: 28,462,000 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 97 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 97 متری در استخر
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
4 ساله
طبقه 8

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در استخر
قیمت کل: 1,950,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 61 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 61 متری در استخر
قیمت کل: 1,769,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
20 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در استخر
قیمت کل: 2,520,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در استخر
قیمت کل: 2,150,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در استخر
قیمت کل: 1,770,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 77 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 77 متری در استخر
قیمت کل: 2,250,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
6 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در استخر
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
15 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 131 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 131 متری در استخر
قیمت کل: 3,537,000,000 تومان
قیمت متری: 27,000,000 تومان
2 خوابه
12 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 101 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 101 متری در استخر
قیمت کل: 3,350,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
2 ساله
طبقه 12

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 79 متری در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 79 متری در استخر
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی  در استخر

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی در استخر
قیمت کل: 2,450,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد