فروش آپارتمان در اکباتان

تعداد 534 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 77 متری در اکباتان

فایلینگ

16 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 77 متری در اکباتان
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در اکباتان

فایلینگ

22 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در اکباتان
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
11 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 136 متری در اکباتان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 136 متری در اکباتان
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
35 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در اکباتان

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در اکباتان
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 57 متری در اکباتان

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 57 متری در اکباتان
قیمت کل: 2,900,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
25 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در اکباتان

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در اکباتان
قیمت کل: 3,100,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
4 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 130 متری در اکباتان

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 130 متری در اکباتان
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
30 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 187 متری در اکباتان

فایلینگ

25 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 187 متری در اکباتان
قیمت کل: 7,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
4 خوابه
35 ساله
طبقه 9

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 138 متری در اکباتان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 138 متری در اکباتان
قیمت کل: 5,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 135 متری در اکباتان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 135 متری در اکباتان
قیمت کل: 7,650,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
30 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در اکباتان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در اکباتان
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
12 ساله
طبقه 11

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در اکباتان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در اکباتان
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اکباتان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اکباتان
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
4 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 56 متری در اکباتان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 56 متری در اکباتان
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
26 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در اکباتان

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در اکباتان
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 12

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد