فروش آپارتمان در گلاب دره

تعداد 12 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در گلاب دره

فایلینگ

7 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در گلاب دره
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
قیمت متری: 25,000,000 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در گلاب دره

فایلینگ

10 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در گلاب دره
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
قیمت متری: 20,000,000 تومان
1 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در گلاب دره

فایلینگ

15 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در گلاب دره
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 5

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در گلاب دره

فایلینگ

15 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در گلاب دره
قیمت کل: 6,600,000,000 تومان
قیمت متری: 60,000,000 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در گلاب دره

فایلینگ

17 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در گلاب دره
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در گلاب دره

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در گلاب دره
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
12 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 136 متری در گلاب دره

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 136 متری در گلاب دره
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 5

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در گلاب دره

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در گلاب دره
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
قیمت متری: 20,000,000 تومان
1 خوابه
0 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در گلاب دره

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در گلاب دره
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
قیمت متری: 20,000,000 تومان
1 خوابه
0 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در گلاب دره

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در گلاب دره
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
قیمت متری: 25,710,000 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در گلاب دره

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در گلاب دره
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
1 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در گلاب دره

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در گلاب دره
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
قیمت متری: 24,000,000 تومان
1 خوابه
4 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد