فروش آپارتمان در اندیشه

تعداد 136 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اندیشه

فایلینگ

8 ساعت قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اندیشه
قیمت کل: 890,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در اندیشه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در اندیشه
قیمت کل: 850,000,000 تومان
قیمت متری: 16,667,000 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در اندیشه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در اندیشه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
13 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اندیشه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اندیشه
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
قیمت متری: 11,111,000 تومان
1 خوابه
5 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در اندیشه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در اندیشه
قیمت کل: 800,000,000 تومان
قیمت متری: 16,000,000 تومان
1 خوابه
7 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اندیشه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اندیشه
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
قیمت متری: 19,444,000 تومان
2 خوابه
13 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 98 متری در اندیشه

فایلینگ

2 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 98 متری در اندیشه
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
قیمت متری: 15,306,000 تومان
2 خوابه
7 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در اندیشه

فایلینگ

2 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 78 متری در اندیشه
قیمت کل: 1,170,000,000 تومان
قیمت متری: 15,000,000 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 0

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در اندیشه

فایلینگ

2 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در اندیشه
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
قیمت متری: 13,158,000 تومان
2 خوابه
6 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 46 متری در اندیشه

فایلینگ

2 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 46 متری در اندیشه
قیمت کل: 110,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در اندیشه

فایلینگ

2 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در اندیشه
قیمت کل: 1,850,000,000 تومان
قیمت متری: 18,500,000 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 63 متری در اندیشه

فایلینگ

2 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 63 متری در اندیشه
قیمت کل: 882,000,000 تومان
قیمت متری: 14,000,000 تومان
2 خوابه
9 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در اندیشه

فایلینگ

2 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در اندیشه
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
قیمت متری: 18,571,000 تومان
2 خوابه
2 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 51 متری در اندیشه

فایلینگ

3 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 51 متری در اندیشه
قیمت کل: 739,500,000 تومان
قیمت متری: 14,500,000 تومان
1 خوابه
13 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 96 متری در اندیشه

فایلینگ

3 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 96 متری در اندیشه
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
قیمت متری: 15,625,000 تومان
2 خوابه
7 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد