فروش آپارتمان در اوقاف

تعداد 385 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 58 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 58 متری در اوقاف
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,420,000,000 تومان
قیمت متری: 25,357,000 تومان
1 خوابه
14 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 49 متری در اوقاف

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 49 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
قیمت متری: 24,490,000 تومان
1 خوابه
14 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اوقاف

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
قیمت متری: 20,312,000 تومان
2 خوابه
11 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 57 متری در اوقاف

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 57 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
14 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در اوقاف

فایلینگ

30 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در اوقاف
قیمت کل: 2,720,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,925,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
20 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 101 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 101 متری در اوقاف
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در اوقاف
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در اوقاف
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
27 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 64 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
12 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,620,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
15 ساله
طبقه 5

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
13 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
0 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 43 متری در اوقاف

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 43 متری در اوقاف
قیمت کل: 1,050,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
21 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد