فروش آپارتمان در بریانک

تعداد 370 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 45 متری در بریانک

فایلینگ

8 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 45 متری در بریانک
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
7 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 56 متری در بریانک

فایلینگ

10 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 56 متری در بریانک
قیمت کل: 1,120,000,000 تومان
قیمت متری: 20,000,000 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 133 متری در بریانک

فایلینگ

17 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 133 متری در بریانک
قیمت کل: 2,660,000,000 تومان
قیمت متری: 20,000,000 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 86 متری در بریانک

فایلینگ

21 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 86 متری در بریانک
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
17 ساله
طبقه 7

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در بریانک

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در بریانک
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
قیمت متری: 20,000,000 تومان
2 خوابه
14 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 40 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 40 متری در بریانک
قیمت کل: 850,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
13 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در بریانک
قیمت کل: 1,020,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
11 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 54 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 54 متری در بریانک
قیمت کل: 1,220,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
5 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 48 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 48 متری در بریانک
قیمت کل: 960,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
17 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 52 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 52 متری در بریانک
قیمت کل: 1,190,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
18 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 45 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 45 متری در بریانک
قیمت کل: 1,050,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
20 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 72 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 72 متری در بریانک
قیمت کل: 1,368,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 81 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 81 متری در بریانک
قیمت کل: 1,880,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 72 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 72 متری در بریانک
قیمت کل: 1,650,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 38 متری در بریانک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 38 متری در بریانک
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد