فروش آپارتمان در بهجت آباد

تعداد 197 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 81 متری در بهجت آباد

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 81 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 3,159,000,000 تومان
قیمت متری: 39,000,000 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 140 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 140 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 4,200,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
35 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 70 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 70 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 6,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
17 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 156 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 156 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 8,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
8 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 140 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 140 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
4 خوابه
30 ساله
طبقه 2

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 120 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 120 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 4,870,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
30 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 165 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 165 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 9,240,000,000 تومان
قیمت متری: 56,000,000 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 68 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 68 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 3,400,000,000 تومان
قیمت متری: 50,000,000 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 240 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 240 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 8,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
30 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 55 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 55 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 2,650,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
16 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 145 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 145 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 5,220,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 101 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 101 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
22 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 3,255,000,000 تومان
قیمت متری: 31,000,000 تومان
2 خوابه
25 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 156 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 156 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 6,240,000,000 تومان
قیمت متری: 40,000,000 تومان
3 خوابه
22 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 170 متری در بهجت آباد

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 170 متری در بهجت آباد
قیمت کل: 4,600,000,000 تومان
قیمت متری: 27,059,000 تومان
3 خوابه
30 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد