فروش آپارتمان در پردیس

تعداد 2364 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 87 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 87 متری در پردیس
قیمت کل: 1,220,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 13

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 113 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 113 متری در پردیس
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 86 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 86 متری در پردیس
قیمت کل: 970,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
12 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 84 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 84 متری در پردیس
قیمت کل: 640,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 92 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 92 متری در پردیس
قیمت کل: 1,170,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 87 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 87 متری در پردیس
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
4 ساله
طبقه 14

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در پردیس
قیمت کل: 700,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در پردیس
قیمت کل: 1,080,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 135 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 135 متری در پردیس
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در پردیس
قیمت کل: 4,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
15 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 87 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 87 متری در پردیس
قیمت کل: 935,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
2 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در پردیس
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 98 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 98 متری در پردیس
قیمت کل: 840,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 87 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 87 متری در پردیس
قیمت کل: 735,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
2 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در پردیس

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 85 متری در پردیس
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 11

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد