فروش آپارتمان در پونک

تعداد 982 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در پونک

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 100 متری در پونک
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
قیمت متری: 48,000,000 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در پونک

فایلینگ

3 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در پونک
قیمت کل: 3,700,000,000 تومان
قیمت متری: 53,457,000 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 53 متری در پونک

فایلینگ

8 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 53 متری در پونک
قیمت کل: 3,450,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
1 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 106 متری در پونک

فایلینگ

15 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 106 متری در پونک
قیمت کل: 5,670,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
2 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 72 متری در پونک

فایلینگ

16 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 72 متری در پونک
قیمت کل: 2,900,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 84 متری در پونک

فایلینگ

16 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 84 متری در پونک
قیمت کل: 4,200,000,000 تومان
قیمت متری: 50,000,000 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 61 متری در پونک

فایلینگ

17 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 61 متری در پونک
قیمت کل: 1,950,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
16 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 116 متری در پونک

فایلینگ

17 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 116 متری در پونک
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
22 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 72 متری در پونک

فایلینگ

18 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 72 متری در پونک
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
13 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 111 متری در پونک

فایلینگ

22 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 111 متری در پونک
قیمت کل: 4,650,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
18 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در پونک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در پونک
قیمت کل: 3,100,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
20 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 83 متری در پونک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 83 متری در پونک
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 12

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در پونک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 66 متری در پونک
قیمت کل: 2,050,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
17 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در پونک

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در پونک
قیمت کل: 2,650,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
13 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 56 متری در پونک

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 56 متری در پونک
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
19 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد