فروش آپارتمان در پیروزی

تعداد 7 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 9 متری در پیروزی

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 9 متری در پیروزی
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
قیمت متری: 30,000,000 تومان
0 خوابه
5 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 44 متری در پیروزی

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 44 متری در پیروزی
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
قیمت متری: 26,136,000 تومان
1 خوابه
18 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در پیروزی

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 65 متری در پیروزی
قیمت کل: 1,150,000,000 تومان
قیمت متری: 17,692,000 تومان
1 خوابه
23 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 88 متری در پیروزی

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 88 متری در پیروزی
قیمت کل: 2,450,000,000 تومان
قیمت متری: 27,841,000 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در پیروزی

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در پیروزی
قیمت کل: 998,000,000 تومان
قیمت متری: 19,960,000 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 37 متری در پیروزی

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 37 متری در پیروزی
قیمت کل: 960,000,000 تومان
قیمت متری: 25,946,000 تومان
1 خوابه
8 ساله
طبقه -

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در پیروزی

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری در پیروزی
قیمت کل: 1,180,000,000 تومان
قیمت متری: 23,600,000 تومان
1 خوابه
20 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد