فروش آپارتمان در تهران پارس

تعداد 2619 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 80 متری در تهران پارس

فایلینگ

14 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 80 متری در تهران پارس
قیمت کل: 2,560,000,000 تومان
قیمت متری: 32,000,000 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 80 متری در تهران پارس

فایلینگ

14 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 80 متری در تهران پارس
قیمت کل: 2,560,000,000 تومان
قیمت متری: 32,000,000 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در تهران پارس

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در تهران پارس
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در تهران پارس

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 55 متری در تهران پارس
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
قیمت متری: 24,545,000 تومان
1 خوابه
17 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 75 متری در تهران پارس

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 75 متری در تهران پارس
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
قیمت متری: 30,667,000 تومان
2 خوابه
12 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در تهران پارس

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در تهران پارس
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
قیمت متری: 30,000,000 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در تهران پارس

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در تهران پارس
قیمت کل: 2,790,000,000 تومان
قیمت متری: 34,024,000 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 75 متری در تهران پارس

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 75 متری در تهران پارس
قیمت کل: 3,750,000,000 تومان
قیمت متری: 45,000,000 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 94 متری در تهران پارس

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 94 متری در تهران پارس
قیمت کل: 2,650,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
9 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در تهران پارس

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در تهران پارس
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
17 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در تهران پارس

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 60 متری در تهران پارس
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
14 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در تهران پارس

فایلینگ

19 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در تهران پارس
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
6 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 111 متری در تهران پارس

فایلینگ

25 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 111 متری در تهران پارس
قیمت کل: 4,162,000,000 تومان
قیمت متری: 37,500,000 تومان
2 خوابه
10 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 49 متری در تهران پارس

فایلینگ

27 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 49 متری در تهران پارس
قیمت کل: 1,320,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
6 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 52 متری در تهران پارس

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 52 متری در تهران پارس
قیمت کل: 1,510,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد