فروش آپارتمان در آرژانتین

تعداد 122 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در آرژانتین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در آرژانتین
قیمت کل: 9,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
29 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 55 متری در آرژانتین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 55 متری در آرژانتین
قیمت کل: 3,450,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
17 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 66 متری در آرژانتین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 66 متری در آرژانتین
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 73 متری در آرژانتین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 73 متری در آرژانتین
قیمت کل: 3,900,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان تجاری 80 متری در آرژانتین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان تجاری 80 متری در آرژانتین
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
0 خوابه
27 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 110 متری در آرژانتین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 110 متری در آرژانتین
قیمت کل: 12,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
21 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 185 متری در آرژانتین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 185 متری در آرژانتین
قیمت کل: 8,325,000,000 تومان
قیمت متری: 45,000,000 تومان
4 خوابه
30 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 140 متری در آرژانتین

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 140 متری در آرژانتین
قیمت کل: 6,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
30 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در آرژانتین

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در آرژانتین
قیمت کل: 8,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
29 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 96 متری در آرژانتین

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 96 متری در آرژانتین
قیمت کل: 7,680,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
3 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان تجاری 80 متری در آرژانتین

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان تجاری 80 متری در آرژانتین
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
0 خوابه
27 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 73 متری در آرژانتین

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 73 متری در آرژانتین
قیمت کل: 4,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
1 خوابه
10 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 185 متری در آرژانتین

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 185 متری در آرژانتین
قیمت کل: 8,325,000,000 تومان
قیمت متری: 45,000,000 تومان
4 خوابه
30 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 56 متری در آرژانتین

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 56 متری در آرژانتین
قیمت کل: 3,080,000,000 تومان
قیمت متری: 55,000,000 تومان
1 خوابه
17 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 140 متری در آرژانتین

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 140 متری در آرژانتین
قیمت کل: 6,300,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
30 ساله
طبقه 0

پارکینگ ندارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد