فروش آپارتمان در اختیاریه

تعداد 301 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 107 متری در اختیاریه

فایلینگ

8 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 107 متری در اختیاریه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
25 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 133 متری در اختیاریه

فایلینگ

10 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 133 متری در اختیاریه
قیمت کل: 7,448,000,000 تومان
قیمت متری: 56,000,000 تومان
3 خوابه
4 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در اختیاریه

فایلینگ

17 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در اختیاریه
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
قیمت متری: 51,471,000 تومان
1 خوابه
15 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در اختیاریه

فایلینگ

17 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری در اختیاریه
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
قیمت متری: 51,471,000 تومان
1 خوابه
15 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اختیاریه

فایلینگ

17 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اختیاریه
قیمت کل: 6,200,000,000 تومان
قیمت متری: 68,889,000 تومان
2 خوابه
13 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اختیاریه

فایلینگ

17 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اختیاریه
قیمت کل: 6,200,000,000 تومان
قیمت متری: 68,889,000 تومان
2 خوابه
13 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 120 متری در اختیاریه

فایلینگ

23 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 120 متری در اختیاریه
قیمت کل: 10,200,000,000 تومان
قیمت متری: 85,000,000 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 170 متری در اختیاریه

فایلینگ

24 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 170 متری در اختیاریه
قیمت کل: 14,300,000,000 تومان
قیمت متری: 84,118,000 تومان
3 خوابه
29 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 230 متری در اختیاریه

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 230 متری در اختیاریه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اختیاریه

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 90 متری در اختیاریه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
12 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 45 متری در اختیاریه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 45 متری در اختیاریه
قیمت کل: 2,350,000,000 تومان
قیمت متری: 52,222,000 تومان
1 خوابه
25 ساله
طبقه 4

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در اختیاریه

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در اختیاریه
قیمت کل: 11,000,000,000 تومان
قیمت متری: 88,000,000 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 230 متری در اختیاریه

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 230 متری در اختیاریه
قیمت کل: 20,240,000,000 تومان
قیمت متری: 88,000,000 تومان
3 خوابه
0 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 111 متری در اختیاریه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 111 متری در اختیاریه
قیمت کل: 7,200,000,000 تومان
قیمت متری: 64,865,000 تومان
2 خوابه
2 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 103 متری در اختیاریه

فایلینگ

4 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 103 متری در اختیاریه
قیمت کل: 4,700,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
23 ساله
طبقه 3

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد