فروش آپارتمان در اقدسیه

تعداد 233 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در اقدسیه

فایلینگ

بازنشر شده

6 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در اقدسیه
قیمت کل: 6,460,000,000 تومان
قیمت متری: 68,000,000 تومان
2 خوابه
6 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در اقدسیه

فایلینگ

24 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در اقدسیه
قیمت کل: 4,900,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 133 متری در اقدسیه

فایلینگ

28 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 133 متری در اقدسیه
قیمت کل: 7,300,000,000 تومان
قیمت متری: 54,887,000 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در اقدسیه

فایلینگ

29 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در اقدسیه
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
15 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 153 متری در اقدسیه

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 153 متری در اقدسیه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
17 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در اقدسیه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در اقدسیه
قیمت کل: 5,650,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 206 متری در اقدسیه

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 206 متری در اقدسیه
قیمت کل: 22,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
17 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در اقدسیه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در اقدسیه
قیمت کل: 5,782,000,000 تومان
قیمت متری: 49,000,000 تومان
3 خوابه
16 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در اقدسیه

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 118 متری در اقدسیه
قیمت کل: 5,500,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
11 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 130 متری در اقدسیه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 130 متری در اقدسیه
قیمت کل: 7,020,000,000 تومان
قیمت متری: 54,000,000 تومان
3 خوابه
18 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 253 متری در اقدسیه

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 253 متری در اقدسیه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
20 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 96 متری در اقدسیه

فایلینگ

کمتر از یک روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 96 متری در اقدسیه
قیمت کل: 4,850,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
21 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 188 متری در اقدسیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 188 متری در اقدسیه
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 125,000,000 تومان
5 خوابه
6 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در اقدسیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 105 متری در اقدسیه
قیمت کل: 6,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
15 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در اقدسیه

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در اقدسیه
قیمت کل: 6,500,000,000 تومان
قیمت متری: 52,000,000 تومان
2 خوابه
11 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد