فروش آپارتمان در تجریش

تعداد 204 ملک در 90 روز اخیر یافت شد

فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در تجریش

فایلینگ

6 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 70 متری در تجریش
قیمت کل: 6,440,000,000 تومان
قیمت متری: 92,000,000 تومان
2 خوابه
4 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در تجریش

فایلینگ

7 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در تجریش
قیمت کل: 5,740,000,000 تومان
قیمت متری: 70,000,000 تومان
2 خوابه
25 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان موقعیت اداری 78 متری در تجریش

فایلینگ

بازنشر شده

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان موقعیت اداری 78 متری در تجریش
قیمت کل: 6,600,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
2 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 98 متری در تجریش

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 98 متری در تجریش
قیمت کل: 6,600,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
5 ساله
طبقه 3

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 191 متری در تجریش

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 191 متری در تجریش
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
15 ساله
طبقه 7

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در تجریش

فایلینگ

بازنشر شده

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 82 متری در تجریش
قیمت کل: 6,560,000,000 تومان
قیمت متری: 80,000,000 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان مسکونی 197 متری در تجریش

فایلینگ

4 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 197 متری در تجریش
قیمت کل: 14,775,000,000 تومان
قیمت متری: 75,000,000 تومان
3 خوابه
25 ساله
طبقه 6

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 75 متری در تجریش

فایلینگ

8 روز قبل
فروش آپارتمان مسکونی 75 متری در تجریش
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
قیمت متری: 28,000,000 تومان
2 خوابه
0 ساله
طبقه 1

پارکینگ ندارد
آسانسور ندارد
انباری ندارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 131 متری در تجریش

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 131 متری در تجریش
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 97 متری در تجریش

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 97 متری در تجریش
قیمت کل: 11,000,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
8 ساله
طبقه 5

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 78 متری در تجریش

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 78 متری در تجریش
قیمت کل: 6,600,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
2 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان اداری 152 متری در تجریش

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 152 متری در تجریش
قیمت کل: 18,000,000,000 تومان
قیمت متری: 120,000,000 تومان
3 خوابه
7 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 156 متری در تجریش

فایلینگ

کمتر از یک ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 156 متری در تجریش
قیمت کل: 13,400,000,000 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
24 ساله
طبقه 2

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در تجریش

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان مسکونی 125 متری در تجریش
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
3 خوابه
28 ساله
طبقه 4

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس دارد
فروش آپارتمان اداری 131 متری در تجریش

فایلینگ

2 ماه قبل
فروش آپارتمان اداری 131 متری در تجریش
قیمت کل: 0 تومان
قیمت متری: 0 تومان
2 خوابه
1 ساله
طبقه 1

پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تراس ندارد